Skip to main content

Biblioteka Jogi

Poznanie wyzwalajcie. Filozofia jogi klasycznej. – Marzena Jakubczak

Wydawnictwo NOMOS

Klasyczna joga indyjska jest jedną z sześciu podstawowych szkół filozofii bramińskiej i stanowi systematyczne filozofi jogi klasycznejpodsumowanie doświadczeń wielu pokoleń joginów. W przypisywanych Patańdżalemu Jogasutrach (ok. III w. n.e.) ukazana została struktura jogicznej transformacji świadomości w możliwie najczystszej postaci, tj. wolnej od rytualizmu i scholastycznych spekulacji. Rekonstrukcja metafizycznych, epistemologicznych i psychologicznych poglądów Patańdżalego jest głównym przedmiotem zainteresowań autorki książki.

Zaletą książki jest wyrazistość języka i konsekwentność logiczna prowadzonego wywodu, ilustrowanego niekiedy przejrzystymi zestawieniami tabelarycznymi i diagramami. Trzeba także zaznaczyć, że autorka, choć opiera się na interpretacjach Leona Cyborana, to jednak daleko wykracza poza nie, i to nie tylko w związku z najnowszą literaturą przedmiotu, ale przede wszystkim ze względu na własną egzegezę tekstu „Jogasutr” i komentarzy do nich.

[z recenzji wydawniczej prof. dr. Andrzeja Wiercińskiego]

Dr Marzenna Jakubczak (ur. 1968), adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Fundacji Sasakawy SYLFF (1994) oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (1997). Jej zainteresowania badawcze obejmują myśl indyjską, antropologię filozoficzną i estetykę.

Patańdżali i joga – Mircea Eliade

Wydawnictwo KR
Liczba stron: 177

“Mniej więcej w połowie ubiegłego stulecia dr J.m. Honig- berger zadziwił świat nauki opowieścią o joginie imieniem Haridas. Otóż w Lahore, w obecności maharadży Pendżabu Randżit Singha i jego dworu, Haridas wprowadził się w trans kataleptyczny i został pogrzebany w ogrodzie. Przez czterdzieści dni strażnicy pilnie strzegli jego grobu..Gdy jogina odkopano, był nieprzytomny, zimny i sztywny. Zaczęto mu przykładać gorące ręczniki na głowę, nacierać go, metodą sztucznego oddychania wtłaczać mu powietrze do płuc — i w końcu Haridas powrócił do życia.
Nie mamy obecnie możliwości, by zweryfikować autentyczność tej historii, wszelako wyczyn tego rodzaju nie jest niemożliwy. Niektórzy joginowie potrafią tak bardzo spowolnić oddychanie, że pozwalają pogrzebać się żywcem na określony czas. Historia Haridasa jest jednak znamienna również z innego względu: otóż jego mistrzostwo w jodze bynajmniej nie wiązało się z wysokim poziomem duchowym. Przeciwnie, był znany raczej jako człowiek o obyczajach rozwiązłych. Ostatecznie uciekł z jakąś kobietą w góry. Tam też umarł i został pochowany W jak się należy, według lokalnego rytuału.
Zdaje się, że dla Haridasa joga była przede wszystkim techniką fakirską. Oczywiste jest jednak, że prawdziwej jogi nie należy mylić z posiadaniem mocy fakirskich. Już Budda przestrzegał swych uczniów przed nabywaniem i demonstrowaniem takich mocy:
„Wialnie dlatego, że dostrzegam niebezpieczeństwo w praktykowaniu władz fakirskich [pali iddhi, dosł. „moce cudowne, magiczne*], mam je we wstręcie i w pogardzie, wstydzę się ich (DNI, 212inast.).”
A przecież sam Budda wcześniej przez długi czas uprawiał jogę, buddyzmu zaś nie sposób zrozumieć bez metod koncentracji jogicznej i medytacji. Co więcej, nie znamy ani jednego indyjskiego prądu duchowego, który by nie był zależny od takiej czy innej z licznych form jogi. Albowiem joga jest specyficznym wymiarem ducha indyjskiego; w ostatecznym rachunku duchowe dzieje Indii w znacznej mierze pokrywają się z historią rozmaitych form i aspektów tego, co określa się mianem „praktyk jogicznych”.
Pojmiemy to łatwo, przypominając sobie, że już od epoki upaniszad Hindusów zaprzątał poważnie tylko jeden wielki problem: struktura kondycji ludzkiej. Ze ścisłością zaiste niezrównaną filozofowie, kontemplatycy i asceci poddawali analizie rozmaite „uwarunkowania” istoty ludzkiej. Zaznaczmy tu od razu, że celem, jaki im przyświecał, bynajmniej nie było uzyskanie dokładnej, spójnej teorii człowieka (jak na przykład w dziewiętnastowiecznej Europie, gdy uważano, że da się wyjaśnić istotę człowieka jego uwarunkowaniami dziedzicznymi bądź społecznymi), lecz zbadanie, jak daleko sięgają uwarunkowania egzystencji ludzkiej i przekonanie się, czy istnieje jeszcze cos poza nimi. Właśnie dlatego mędrcy i asceci indyjscy, na długo przed psychologią głębi, wkroczyli na drogę badania mrocznych stref nieświadomego, aby stwierdzić, że uwarunkowania fizjologiczne, społeczne, kulturalne i religijne można dość łatwo określić, a więc również opanować; najpoważniejsze dla życia ascetycznego i kontemplacyjnego przeszkody rodzą się z aktywności nieświadomego — z samskar [sarhs* kara] i wasan [vasana] („odciski, residua, energie latentne”), stanowiących to, co w psychologii głębi nazywa się treściami i strukturami nieświadomego. Naprawdę zresztą cenna jest tutaj nie owa praktyczna antycypacja niektórych nowoczesnych technik psychologicznych, lecz jej zastosowanie w celu „odwarunkowania” człowieka, w Indiach bowiem znajomość systemów „uwarunkowań” nie mogła być celem samym w sobie; nie chodziło o to, by je poznać, lecz by nad nimi zapanować. Nad treściami nieświadomego pracowano po to, by je „wypalić”.
W dalszym ciągu zobaczymy, jakimi metodami można — zdaniem adeptów jogi — osiągać te zdumiewające cele. Tak czy inaczej, nie sposób pomijać milczeniem jednego z największych odkryć Indii — świadomości-świadka, świadomości uwolnionej od swoich struktur psychofizjologicznych i ich uwarunkowań czasowych, świadomości „wyzwolonego”, tzn. kogoś, kto zdołał wyzwolić się z wymiaru czasowego, a zatem cieszy się prawdziwą, niewyrażalną wolnością. Zdobycie tej absolutnej wolności jest celem wszystkich indyjskich technik mistycznych; Indie wierzą, że drogą szczególnie skuteczną jest w tym względzie pewien określony system jogi.
Stąd też niektórzy joginowie z zamierzchłych epok całkowicie zasługują na miano „mistrzów duchowych”. Ponieważ jednak nie wiemy nic o ich życiu, ba, nie znamy nawet ich imion, imię Patańdżalego [Patańjali] umieściliśmy w tytule tej niewielkiej książki. Patańdżali jest co prawda postacią nie mniej bajeczną niż wiele innych figur indyjskiej starożytności, lecz uchodzi za autora pierwszego systematycznego traktatu o jodze.”

Joga w praktyce. Kurs wstępny – B.K.S. i Geeta Iyengar

Wydawca PSJI
Liczba stron: 136

Niniejszy podręcznik kładzie podwaliny praktyki jogi: gruntownie omawia 49 podstawowych asan oraz dwa wstępne etapy pranajamy. Stanowi obowiązkową lekturę dla początkujących i doskonałe uzupełnienie wiedzy dla zaawansowanych. Pozycje zostały uporządkowane w kolejności ich nauczania, omówiono kolejne etapy ich wykonywania oraz efekty ich działania na poziomie fizycznym, fizjologicznym i umysłowym. Książka zawiera ponad dwieście poglądowych rysunków i szkiców.

Przewodnik przedstawia najkorzystniejszą kolejność kroków w praktyce jogi. Krótkie i zwarte wskazówki techniczne pełnią funkcję drogowskazów.

Jest to rodzaj książki ilustrowanej, przewodnika dla tych, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowawczych, ponieważ obejmuje program przeznaczony na kurs wstępny. Książka ta pomoże uczniom w zadaniach domowych i w praktykowaniu asan i pranajamy z właściwym nastawieniem.

Joga. Nieśmiertelność i wolność. Mircea Eliade

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Liczba stron 536

„Indie z niespotykanym gdzie indziej rygorem trudziły się nad analizą różnych uwarunkowań bytu ludzkiego. Śpieszymy dodać, że nie czyniły tego, aby wypracować ścisłą i spójną koncepcję człowieka […], lecz aby zbadać, jak daleko sięgają strefy uwarunkowań istoty ludzkiej, i zobaczyć, czy jeszcze istnieje coś poza tymi uwarunkowaniami. Taka była przyczyna tego, że na długo przed psychologią głębi mędrcy i asceci indyjscy zgłębiali tajemnicze dziedziny nieświadomości i doszli do stwierdzenia, iż uwarunkowania fizjologiczne, społeczne, kulturowe i religijne są względnie łatwe do określenia, a przeto i do opanowania, wielkie natomiast przeszkody dla życia ascetycz­nego i. kontemplacyjnego powstają wskutek działania nieświadomości, sanskar (samskara) i wasan (vasana), „nasyceń”, „pozostałości”, „utajeń”, które stanowią to, co psycho­logia głębi uważa za treść i strukturę nieświadomości. Nie jest tu istotna owa pragmatyczna antycypacja niektórych współczesnych technik psychologicznych, ale zastosowanie mające na celu „odwarunkowanie” człowieka. Poznanie bowiem systemów „uwarunkowania” nie mogło być w Indiach celem samym w sobie; nie było ważne poznanie tych systemów, lecz ich opanowanie: zajmowano się treścią tego, co nieświadome, aby to „spalić”. Zobaczymy, jakimi metodami joga spodziewa się osiągnąć te zdumiewające wyniki. To one przede wszystkim interesują europejskich psychologów i filozofów.”

(z Przedmowy)

“Cztery zespolone pojęcia podstawowe, cztery „idee-siły” 1 wprowadzają nas od razu w istotę duchowości indyjskiej: karman (karman), maja (maya), nirwana (nirvana) i joga (yoga). Można napisać zwartą historię myśli indyjskiej, wychodząc od któregokolwiek z tych podstawowych pojęć: z całą pewnością dojdzie się i do trzech pozostałych. Używając terminologii filozoficznej Zachodu można by rzec, iż od epoki powedyjskiej Indie przede wszystkim starały się zrozumieć: 1. prawo przyczynowości powszechnej, które łączy człowieka z kosmosem i skazuje go na nieskończoną wędrówkę — prawo karmana; 2. tajemniczy proces, który sprawia, że kosmos powstaje i trwa, a przez to umożliwia „wieczny powrót” bytów — to maja, złuda kosmiczna, którą człowiek podtrzymuje (co gorsza: ceni) dopóty, dopóki zaślepia go niewiedza (avidya); 3. rzeczywistość absolutną „umieszczoną” gdzieś poza rozsnutą przez maję iluzją kosmiczną i poza uwarunkowanym przez karmana doświadczeniem ludzkim — czysty byt, absolut, jakkolwiek by się go jeszcze nazwało: jaźnią („ja”, atman), brahmanem, tym co nieuwarunkowane, transcendentne, nieśmiertelne, niezniszczalne, nirwaną itd.; wreszcie 4. środki osiągnięcia bytu, techniki umożliwiające uzyskanie wyzwolenia (moksa, mukti); suma tych środków stanowi, właściwie mówiąc, jogę.”

(z rozdziału I Doktryna jogi )

Ścieżkami jogów. Paul Brunton

Niezwykły opis podróży do Indii i poszukiwań jogi.

Paul Brunton (urodzony jako Raphael Hurst; 1898-1981) – mędrzec, mistyk, filozof, pisarz, podróżnik, dziennikarz. Znany jako ten, który powiadomił Zachód o istnieniu Mędrca z Góry Świętego Płomienia, Ramany Maharshiego, w książce „A Search in Secret India”, wydanej po raz pierwszy w 1934 roku (polski przekład „Ścieżkami jogów” Wanda Dynowska). Zafascynowany duchowymi tradycjami Wschodu, pragnął przekazać je Zachodowi. Był określany jako ten, który tworzy most pomiędzy Wschodem a Zachodem. Biografia Paula Bruntona

Opis z tyłu okładki:

Człowiek nie zna swoich prawdziwych możliwości, natura ludzka zastała błędnie sklasyfikowana i rozpoznana. Poglądy te już się niemal upowszechniły i należą do repertuaru współczesności. Pojawia się wiele publikacji, które szokując lewitacją, uzdrawianiem, wyczynami joginów i jasnowidzów, tajemnicami piramid czy katedr — powiększają tylko ilość chaotycznych bzdur.

W Ścieżkami jogow pokazane są także zdarzenia szokujące, zdarzenia, które nie powinny się zdarzyć, współpraca z duchami, ożywienie martwego ptaka, ćwiczenia widące do nieśmiertelności fizycznej ciała — ale przede wszystkim pokazana jest droga, którą musi przejść człowiek, żeby w tych nowych (i zawsze istniejących) rzeczywistościach uczestniczyć.

„Miałem dużo lekceważenia dla tych, co lubią budować teologiczne raje, a uważając się za przedstawicieli boskich włości, innych pragną nauczać i informować… Nie poddałem się żadnej wschodniej wierze — zdobyłem natomiast nowe pojęcie Boga.

Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi – B.K.S. i Geeta Iyengar

Wydawca PSJI
Liczba stron: 174

Drugie, poprawione wydanie podręcznika, przeznaczonego dla wszystkich nauczycieli jogi: zarówno tych, którzy obecnie kształcą się w ramach kursu nauczycielskiego, jak i tych, którzy od dawna prowadzą własne zajęcia. Książka została opracowana przez B.K.S. i Geetę Iyengarów na podstawie kursu dla nauczycieli prowadzonego w Punie. Stanowi wzór podstawowych porad metodycznych, a także ogólny zarys wiedzy nieodzownej przy nauczaniu jogi. Mamy nadzieję, że jako taka będzie pomocna polskim nauczycielom jogi na co dzień oraz posłuży jako solidna baza do dalszych samodzielnych poszukiwań.

“Nauczanie to nie tylko techniki wykonywania różnych asan. Własna praktyka asan i osiągane postępy to coś innego niż nauczanie. Dzielenie się wiedzą to ogromna odpowiedzialność. Nauczanie to odpowiedzialność emocjonalna, etyczna, i moralna. Dlatego nauczyciel musi uważać, aby nie poprowadzić w złym kierunku uczniów, którzy podczas uczenia się są od niego całkowicie zależni.”

“Podręcznik ten szczegółowo omawia, w jaki sposób nauczyciel powinien zorganizować zajęcia, jak uczyć i jak zwracać uwagę na uczniów. Wyjaśnia również, jak osiągnąć taką wyrazistość głosu, jasność języka i wskazówek, aby skupić uwagę uczniów; w jaki sposób rozwinąć w nich poczucie kierunku; jak zachować pamięć o odpowiedzialności i radzić sobie z problemami, które mogą się pojawić”

Praktyka jogi dla kobiet. Lois Steinberg

Wydawnictwo Galaktyka
Liczba stron: 368

Moje błogosławieństwo i najlepsze życzenia

Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem książkę dr Lois Steinberg Praktyka jogi dla kobiet.

Autorka w swojej pracy nie ogranicza się do teorii czy akademickich rozważań, dzieląc się z czytelnikami praktyczną wiedzą opartą na doświadczeniu oraz zrozumieniu zarówno fizycznych, jak i psychicznych stanów, które towarzyszą kobiecie w trakcie cyklu miesięcznego.

Lois Steinberg drobiazgowo, krok po kroku, zaprezentowała, w jaki sposób zestawiać asany, aby pozwalały kobietom praktykującym jogę przezwyciężać indywidualne zaburzenia cyklu i związane z tym dolegliwości, które mogą odczuwać przed menstruacją, w czasie jej trwania i po zakończeniu, niezależnie od tego, w jakim są wieku.

Jestem przekonany, że przygotowując niniejszą publikację, autorka oddała ogromną przysługę wszystkim kobietom, które pragną zachować dobrą kondycję zdrowie i równowagę psychiczną. Gorąco wspieram jej dalsze działania w tym kierunku.

B.K.S. Iyengar

Niejednokrotnie mata do jogi bywa surową, bezludną wyspą, na której mierzę się ze swoimi słabościami i stawiam sobie trudne wyzwania. Kiedy jednak moje życie zaczyna być wyzwaniem, właśnie na macie znajduję ukojenie i staje się ona moją tratwą ratunkową.
W nieustannie zmieniającym się świecie i pełnym wyzwań życiu kobiety ważne jest, by mieć dla siebie czas i sposób na powrót do „domu”. Joga jest taką ścieżką. To piękne, że powstała ta książka – praktyczny podręcznik asan dla kobiet. Polecam.

Natalia Przybysz

Anatomia Hatha Jogi – H. David Coulter

Wydawnictwo Tedson
521 stron, oprawa: twarda

Anatomia Hatha Jogi – wiekopomne dzieło H. Davida Coultera, pierwszy podręcznik omawiający w sposób wyczerpujący wszystkie zagadnienia praktyki hatha jogi z perspektywy zachodniej nauki o anatomii i medycynie – powstawała bardzo powoli. Pierwsze szkice autor naniósł już w roku 1976, kiedy zachęcony przez założyciela Himalayan Institute i swojego duchowego mistrza Swamiego Ramę postanowił skorelować swoje doświadczenie wykładowcy anatomii i nauk medycznych ze swoją pasją oddanego jogina. Ostateczna wersja tekstu ujrzała światło dzienne po dwudziestu prawie latach w 1995. Czas ten autor poświęcił głównie pracy wykładowcy anatomii na różnorodnych kursach anatomii jogi i hatha jogi w USA, zaś materiał książki został w dużej mierze oparty na pytaniach, jakie słuchacze tych kursów zadawali w ich trakcie autorowi.

Autor analizuje w nim w szczegółach anatomiczne i fizjologiczne podstawy wykonywania wszystkich praktyk hatha-jogi: od asan, poprzez pranajamę, aż po ćwiczenia brzuszno-miednicowe i procesy oczyszczające (krija) oraz medytację. Całość wykładu podzielona jest w bardzo praktyczny sposób w rozdziały według typów wykonywanych ćwiczeń, a przyjętym kryterium było funkcjonalne zaangażowanie struktur anatomicznych i fizjologicznych w danym typie ćwiczenia. Oddzielnie więc opisane są skłony, skręty czy pozycje stojące, nie zaś np. pozycje siedzące czy leżące. Taki porządek nie tylko ułatwia zrozumienie podstaw mechanicznych zaangażowania w ćwiczenia hatha jogi, ale również niezwykle zręcznie stwarza możliwość zastosowania całości w praktyce.

Joga Anatomia i praktyka – N Jenkins, B Leigh

Wydawnictwo Muza
Rok wydania 2010
144 strony okładka twarda

Bogato ilustrowany przewodnik przedstawiający pozycje jogi ze szczegółowym objaśnieniem, jak wykonywać je bezpiecznie i efektywnie. Prezentowane ćwiczenia podzielono pod kątem typów postawy, dlatego powinno się je wykonywać w kolejności proponowanej w tej książce. Poradnik ten wesprze zainteresowanych nie tylko w poprawieniu sylwetki, ale również w rozwoju emocjonalno-duchowym.

Joga i psychoterapia. Swami Rama, Rudolph Ballentine, Swami Ajaya

Wydawnictwo Tedson.
322 strony. Miękka oprawa.

Joga i psychoterapia to skrupulatnie przygotowane i z wielkim pietyzmem napisane dzieło, które w sposób skromny a zarazem niezwykle praktyczny i rzeczowy prowadzi czytelnika poprzez wszelkie niuanse i zawiłości psychologii współczesnej i psychologii jogi.
Autorzy, będący wybitnymi i niezwykle utalentowanymi oraz doświadczonymi psychologami i psychoterapeutami, z jednej strony z pełnym powodzeniem zaprzęgają praktyczną psychologię jogi do trudnej i mozolnej pracy w charakterze psychoterapeutycznego narzędzia; z drugiej – wypracowują ramy pojęciowe umożliwiające obiektywną ocenę i doskonałe rozumienie różnych szkół zachodniej psychologii i psychoterapii, począwszy od Freuda i Junga, a na Frommie i Maslowie skończywszy.
Joga i psychoterapia godna jest polecenia zarówno nauczycielom i terapeutom jogi oraz tradycyjnej psychologii i psychoterapii, jak również zwykłym osobom zainteresowanym pogłębianiem swojego rozumienia tych dziedzin. Z całą pewnością wniesie ona wiele do rozumienia każdego, kto otwarty jest na nowe perspektywy i nie boi się przełamywania barier i stereotypów w pojmowaniu zawiłości ludzkiej psyche. Dodatkowo może ona wnieść istotny wkład do rozumienia i rozwoju w sztuce medytacji i introspekcji, oferując praktyczne porady i metody treningu.

Autobiografia jogina. Paramahansa Jogananda

Wydawnictwo: RAVI
440 stron. Oprawa: Miękka

W ciągu stu lat, które minęły od jego urodzin, Paramahansę Joganandę uznano za wybitnego przywódcę duchowego XX wieku. “Autobiografia jogina” znalazła się na liście stu najwartościowszych książek stulecia w dziedzinie literatury duchowej; została przetłumaczona na 18 języków i uznana na całym świecie za klasyczne dzieło literatury religijnej. Jogananda, nazwany ojcem jogi na Zachodzie, opisuje swoje doświadczenia w kontakcie ze współczesnymi świętymi i oświeconymi mistrzami indyjskimi oraz nauki, które u nich pobierał. Z naukową dokładnością wyjaśnia działanie subtelnych, lecz ścisłych praw, których znajomość umożliwia joginom dokonywanie cudów oraz opanowanie ciała i umysłu. Głąboko inspirująca, książka ta jest zarazem pełna ciepłego humoru i niezwykłych postaci, do których zalicza się także sam Autor. “Autobiografia jogina” to pasjonująca opowieść o poszukiwaniu prawdy, a jednocześnie obszerne wprowadzenie do całej nauki i filozofii jogi, ukazujące podstawową jedność wielkich religii Wschodu i Zachodu.

Autobiografia indyjskiego guru Paramahansy Joganandy, założyciela Self-Realization Fellowship, wydana po raz pierwsza w 1946 roku. Opisuje przygody autora na drodze duchowej oraz spotkania ze świętymi i cuda których był świadkiem. Zawiera również opisowe fragmenty, na tematy filozoficzno-religijne, z uwypukleniem dialogu międzyreligijnego oraz faktów na temat krijajogi i kultury hinduskiej.

Paramahansa Jogananda urodził się 5 stycznia 1893 roku, pod imieniem Mukunda Lal Ghosh, w rodzinie bramińskiej. Już jako dziecko był bardzo pobożny i fascynował się religią.
Gdy był chłopcem umarła jego matka. Później miał mistyczną wizję jego ulubionej bogini, która podarowało mu zmaterializowany amulet ze struktury astralnej. Mukunda bardzo cenił sobie ten amulet i zawsze nosił go na szyi.
We wczesnym dzieciństwie doświadczył kolejnego cudu – bilokacji dokonanej przez Swamiego Pranabanandę. To wydarzenie bardzo go zdumiało.
Jakiś czas później, jego fascynacja joginami i medytacją doprowadziło go do próby ucieczki w Himalaje wspólnie ze swoim kolegą. Jednak obydwaj chłopcy zostali złapani i przyprowadzeni do domu.
W okresie swego dzieciństwa i młodości Mukunda spotykał wielu mędrców, świętych i joginów oraz oglądał prezentowane przez nich cuda. Spotkał także wybitnego indyjskiego naukowca – Dźagadiśa Ćandra Bose.
Po jakimś czasie spotkał swego mistrza – Śri Jukteśwara Giri i po trzydziestu dniach (w czasie których odbył ze swoim kolegą cudowną przygodę w Vrindavanie) przybył do jego aśramu i zamieszkał tam.
Później jednak, Jogananda uciekł z aśramu Śri Jukteśwara w poszukiwaniu nowego mistrza. Pragnął, aby jego nowym mistrzem został Ram Gopal Mazumdar. Jogananda odszukał go, jednak ten polecił Joganandzie wrócić do Śri Jukteśwara. Jogananda posłuchał się Ram Gopala Mazumdara.

Książka Joganandy opisuje serię cudów (siddhi) Śri Jukteśwara, których był świadkiem przebywając w aśramie.

Joga – sztuka życia. Donna Fahri

296 stron. Oprawa miękka.
Donna Farhi urodzona w Ameryce, praktykuje jogę od 30 lat, a od ponad 20 lat również uczy tej pięknej sztuki. Podróżuje po świecie, prowadząc warsztaty jogi, a w Nowej Zelandii, gdzie obecnie mieszka, organizuje kursy nauczycielskie. Współpracuje z „Yoga International” i „Yoga Journal”. Wydała cztery książki: The Breathing Book, Yoga Mind Body & Spirit, Bringing Yoga to Life, której polskie wydanie właśnie oferujemy, oraz Teaching Yoga.

“Joga – sztuka życia” przywraca jodze tradycyjną rolę jako kompletnej i praktycznej dyscypliny pomocnej w codziennym życiu. Książka ta wyposaża początkujących i zaawansowanych praktyków w narzędzia, które pozwolą im kierować praktyką duchową, z jej wzlotami i upadkami. Pokazuje, jak można stać się własnym nauczycielem i uzyskać głęboką satysfakcję płynącą z zaangażowania się w autentyczną ścieżkę jogi. Jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto praktykuje tę starożytną sztukę.

Wiedza przekazywana przez autorkę jest bezcenna, ponieważ płynie z wieloletniego doświadczenia i jest podana w jasny, przystępny sposób. Książka ta pisana jest z dużą wrażliwością i zrozumieniem sztuki jogi, wnika głęboko w pracę z energią i w ludzką psychikę. Donna Farhi potrafi przekazać mądrość hinduskiej sztuki jogi przeniesioną w realia człowieka zachodniego, nie upraszczając, a wręcz odkrywając przed nami jej wielką wartość.

Dla ciągle rosnącej w Polsce grupy ludzi poszukujących i pragnących poznać sztukę jogi tak wnikliwe podejście będzie odkryciem, podobnie jak odkryciem są słowa autorki, że „praktyka jogi nie kończy się wraz z zakończeniem sesji na macie, praktyka jogi w życiu codziennym pozwala z radością, wrażliwością, świadomością i jasnością przejść przez to życie”.

“Inspirująca, pełna wdzięku książka. Pokazuje, jak dzień po dniu, poprzez jogę zmieniamy swoje życie na lepsze. Donna Farhi przypomina, że joga to coś więcej niż gimnastyka. To sposób na lepsze życie w harmonii ze sobą. To prawdziwa Sztuka życia.” – Tomasz Stańko “Żeby próbować ocalić ten zabiegany, chory i coraz bardziej nerwowy świat, trzeba zacząć od siebie. A jedną z dróg do uzdrowienia siebie jest joga.” – Magda Umer

Joga – encyklopedia. Georg Feuerstein

Wydawnictwo Brama.
368 stron. Twarda oprawa.

Jest to prawdziwy obraz zróżnicowanej duchowo tradycji Indii. Zawiera ponad dwa tysiące haseł dotyczących zarówno historii jogi, jej wielu rodzajów, szkół, nauczycieli, świętych tekstów, jak i terminologii technicznej. Książka została pomyślana i ułożona tak, by służyła informacją, a nie przytłaczała laika, równocześnie oferując cenne odniesienia dla profesjonalnego badacza i historyka religii.

“Joga – encyklopedia” ma następujące cechy:

  • każde hasło zawiera odnośniki do pokrewnych obszarów znaczeniowych;
  • hasła często zawierają cytaty z oryginalnych źródeł, co pomaga lepiej zrozumieć historię powstania pewnych sformułowań;
  • niektóra hasła odsyłają do publikacji tekstów źródłowych i opracowań w języku polskim;
  • hasła zapisane są w sanskryckiej międzynarodowej transkrypcji naukowej, jak i w transkrypcji polskiej.

Czytelnik posiadający już wstępną wiedzę dotyczącą jogi, będzie mógł ją czytać jak inspirujący przewodnik od pierwszej do ostatniej strony, gdyż umożliwia to żywy język i żarliwy stosunek autora do przedmiotu badań.

Joga światłem życia. B.K.S. Iyengar

Wydawnictwo Galaktyka.
258 stron. Twarda oprawa.

Joga pozwala osiągnąć w życiu poczucie pełni. Nie będziecie już czuli się tak, jakbyście ciągle próbowali złożyć w całość potłuczone kawałki. Joga pozwala odnaleźć spokój wewnętrzny, który nie da się zburzyć i zmącić przez ciągły stres i życiowe zmagania. Joga pozwoli Wam znaleźć nowy rodzaj wolności, o którego istnieniu być może nawet nie wiecie.

B.K.S. Iyengar, który zapoczątkował styl nauczania jogi znany obecnie jako joga Iyengara, zaprasza zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych adeptów jogi, do Wewnętrznej Podróży po to, by zwiększyć własną stabilność fizyczną, zdrowie emocjonalne, jasność umysłu, mądrość intelektu i szczęśliwość duchową.W tej ciepłej, błyskotliwie i przystępnie napisanej książce, Autor omawia rolę, jaką pozycje jogi oraz techniki oddychania odgrywają w naszym dążeniu do odnalezienia pełni. Poświęca uwagę zewnętrznym i wewnętrznym przeszkodom, które utrudniają nam postęp na ścieżce jogi, oraz temu, w jaki sposób joga może nam pomóc żyć w harmonii z otaczającym nas światem. Mistrz wykorzystuje historie z własnego życia, humor i przykłady ze współczesnej kultury, by pokazać, że świadoma uważność, którą daje nam joga, może głęboko zmienić nasze życie na lepsze

Światło Jogasutr Patańdżalego. B.K.S. Iyengar

Wydawnictwo Galaktyka.
360 stron. Oprawa miękka.

Jogasutry, spisane około 2000 lat temu przez mędrca Patańdżalego, są najstarszym i najważniejszym tekstem systemu jogi. Dogłębnie opisują jej filozofię, psychologię i praktykę. Książka autorstwa B.K.S. Iyengara, jednego z najwybitniejszych, współczesnych mistrzów jogi, jest pozycją wyjątkową. Jest to nowe tłumaczenie klasycznego tekstu, opatrzone bogatym i praktycznym, a nie tylko filozoficznym komentarzem. Autor wskazuje, jak dzięki właściwej, świadomej praktyce doskonalić siebie, przekraczając różnorakie przeszkody na drodze naszego rozwoju, aby osiągnąć cel.

Światło Jogasutr jest pierwszą tego typu pozycją na polskim rynku, niezmiernie pomocną dla zainteresowanych jogą z punktu widzenia praktyki czy też filozofii.

Joga mala. Śri Pattabhi Jois

Wydawnictwo Virya.
168 stron. 66 fotografii. Twarda oprawa.

Śri Pattabhi Krishna Jois (1915 – 2009) był jedną z najwybitniejszych osobistości jogi. Mieszkał w Majsurze w południowych Indiach. Nauczał asztanga-winjasa-jogi. Przybywały do niego tysiące uczniów, aby pobierać lekcje u źródła.”Joga mala” jest pierwszym i najważniejszym podręcznikiem asztangi. Wyjaśnia jej podłoże etyczne i filozoficzne oraz kluczowe pojęcia. Opisuje technikę i efekty Powitań Słońca oraz pierwszej serii asztangi, składającej się z 42 asan.”Mala” to girlanda z kwiatów lub różaniec, a “joga mala” w tytule oznacza “girlandę z jogi”, która ozdabia praktykującego spokojem, zdrowiem, blaskiem i wiedzą. Pattabhi Jois i B.K.S. Iyengar to mistrzowie, których metody praktykowane są przez największą liczbę osób na świecie. Mieli tego samego guru, lecz rozwinęli różne systemy nauczania. Ich spotkanie podczas 90-tych urodzin Pattabhiego było przykładem jedności jogi i przypomnieniem uczniom o konieczności szacunku wobec tych, którzy podążają różnymi ścieżkami.

Pranajama – sztuka oddychania w jodze. B.K.S. Iyengar

Wydawnictwo Virya.
340 stron. 215 fotografii. Twarda oprawa.

Sztuka jogi była do niedawna dziedziną ezoteryczną, owianą tajemnicą i praktykowaną na odludziu przez nielicznych. B.K.S. Iyengar odsłonił wiele metod jogi niedostępnych dotąd szerokiemu odbiorcy.W swojej pierwszej książce – “Światło jogi” – zajął się głównie asanami. W “Pranajamie”, która jest kontynuacją i dopełnieniem poprzedniej książki, wprowadza nas w tajniki i subtelności oddechu, relaksu i medytacji. Autor przedstawia szczegółowe opisy 14 podstawowych rodzajów pranajamy podzielone na 82 etapy oraz ilustrowane 190 fotografiami i 20 rysunkami anatomicznymi. Książka zawiera też metodykę 200-tygodniowego kursu pranajamy.”Pranajama” jest praktycznym podręcznikiem, który krok po kroku wskazuje nam metody oddychania według tradycji jogi w warunkach codziennego życia.

Drzewo jogi. B.K.S. Iyengar

Wydawnictwo Virya.
176 stron. Twarda oprawa.

Wyjątkowa książka, z gatunku rzadko spotykanych spowiedzi naprawdę wybitnych osób. Idealna dla pragnących zgłębić istotę wiedzy i praktyki jogi, w tym dla już praktykujących.

B.K.S. Iyengar jest jednym z najwybitniejszych współczesnych mistrzów i żywą legendą jogi. Mieszka w Punie w środkowo-zachodnich Indiach i tam prowadzi swoją szkołę. Całe życie poświęcił doskonaleniu metod praktykowania i nauczania jogi. W swojej książce dzieli się z nami własnymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tej drogi i jej miejsca w codziennym życiu. Porównuje różne aspekty jogi do drzewa. Książka mówi o miłości, celu życia, wierze, dzieciństwie, starości i śmierci, zdrowiu i sztuce uzdrawiania.

Joga – doskonała dla kobiet. Gita S. Iyengar

Wydawnictwo Virya.
277 stron. 190 fotografii. Twarda oprawa.

Gita S. Iyengar od 40 lat naucza jogi według metody swojego ojca, B.K.S. Iyengara, legendarnego mistrza jogi. Prowadzi z nim i bratem słynną szkołę jogi w Punie w Indiach.
W swojej sztuce osiągnęła najwyższy poziom mistrzostwa, znana jest z precyzji, poświęcenia dla uczniów i pasji z jaką prowadzi zajęcia. Jest wzorem dla wielu nauczycieli jogi na całym świecie. Korzystając ze swoich bogatych doświadczeń napisała podręcznik do ćwiczeń jogi specjalnie dla kobiet. Uwzględnia on specyficzne cechy budowy, fizjologii i psychiki kobiet.
Poza klasycznymi asanami i pranajamami autorka podaje też ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu, podczas menstruacji czy klimakterium. “Joga – doskonała dla kobiet” została przetłumaczona na wiele języków. Uważana jest za najlepszy podręcznik tego typu na świecie.

Światło jogi. B.K.S. Iyengar

Wydawnictwo Virya.
428 stron. 600 fotografii. Twarda oprawa. Duży format 190 x 250 mm.

Klasyczny podręcznik, nazywany biblią jogi z powodu najwyższej jakości i wszechstronności. Napisany przez legendarnego mistrza, określanego mianem Michała Anioła jogi. Od pierwszego wydania, aż po dziś dzień, światowy bestseller. Zawiera przedmowy Yehudiego Menuhina i Jacka Santorskiego.

“Michał Anioł jogi” BBC TV
“Przyniósł Wschód na Zachód” TIME
“Najwyższej klasy podręcznik” TIMES OF INDIA
“Najlepsza zapewne książka o hatha-jodze” STATESMAN
“Książka pierwszorzędnej, niedościgłej jakości” EASTERN TIMES

Bellur Krishnamachar Sundararaja IYENGAR (ur. 1918) jest legendarnym mistrzem jogi. Jego nazwisko jest synonimem perfekcji i precyzji w jodze. Mieszka w Punie w Indiach, tam prowadzi swój instytut.
“Światło jogi” jest dziełem klasycznym, od momentu pierwszego wydania światowym bestsellerem. Zawiera teoretyczny wstęp, opisy 200 asan i 14 pranajam ilustrowane ponad 600 fotografiami, 300-tygodniowy kurs, a także wykaz chorób z przypisanymi im terapeutycznymi asanami.

Radża Joga – Jogi Rama Czaraka

SERJA WYKŁADÓW
PRZEŁOŻYŁ TOM. BŁESZYŃSKI

„Gdy dusza siebie samą ujrzy jako ośrodek, otoczony swą sferą, — gdy słońce pozna, że jest słońcem i że planety krążą wokół niego, — wtedy dopiero gotowa jest do przyjęcia mą­drości i mocy Nauczyciela”

Z cyklu dziel jogę traktujących, wydajemy czwarte: Radża-Jogę, czyli królewską jogę, najwyższą jogę. Sposób jej ujęcia przez Rama-Czarakę odpowiada potrzebom umysłów Zachodu, nie jest przeładowany terminologią specjalną i stanowi jakby przygotowanie do zrozumienia istoty tego tematu. Uwidocznia się tu różnica traktowania przedmiotu na Zachodzie i Wschodzie. Tam przeważa notowanie spostrzeżeń i ich klasyfikowanie. Tutaj teorja jest nieodłączna od praktyki. Bez tej ostatniej, bez stwierdzenia w praktyce, zdawałaby się teorja nie mieć żadnej wartości. To też ćwiczenia i praktyka w sprawach zjawisk psychologji dotyczących, budzą zainteresowanie szczególne.Tych, których treść tej książki zainteresuje głębiej i którzy zechcą więcej rzeczy specjalnych o Radża-Jodze się dowiedzieć, odsyłamy do pracy pod tymże tytułem uczonego hindusa, Swami- Vivekanandy, która ukazała się w języku angielskim, a którą w przyszłości w przekładzie na język polski wydać zamierzamy.
Warszawa 1925r. OD WYDAWCY.

Wobec licznych zapytań Czytelników, dotyczących wydanego przeze mnie reprintu książki „Hatha- Yoga”,postanowiłem spełnić ich życzenie i wydać niniejszą książkę.
Zarówno w „Hatha-Jodze” jak i w „Radża-Jodze” zdecydowałem się na reprinty książek z 1925r. bez ingerencji w oryginały, co niewątpliwie pozwoli Państwu na odczucie swoistego klimatu myśli autora.
Każda z tych książek stanowi samoistną całość: „Hatha-Joga” jest książką dla ciała, natomiast „Radża-Joga” — dla ducha, obydwie jednak w sposób naturalny się uzupełniają. Znajdziecie tu Państwo wskazówki, jak siły witalne przetworzyć w energię duchową, która umożliwia medytację, a także ułatwia pokonywanie wielu przeciwności losu.
Życzę Wszystkim, którzy będą z tej książki korzystali, osiągnięcia jak największych sukcesów.
Kazimierz Onacki, Gdynia 1992r.

Hatha Joga. Jogi Rama Czaraka

NAUKA JOGÓW O ZDROWIU FIZYCZNEM I O SZTUCE ODDYCHANIA Z LICZNEMI ĆWICZENIAMI
PRZEŁOŻYŁ ANTONI LANGE

Nauka „Jogi” dzieli się na kilka gałęzi. Główne i najbar­dziej znane z nich są: i. Hatha-joga, 2. Radża-joga, 3. Karma joga i 4. Dżnani-joga. Książka niniejsza jest poświęcona tylko pierwszej z nich; o pozostałych tymczasem mówić nie bę­dziemy, ale o każdej pomówimy osobno.

Hatha-joga jest to ta część systemu filozoficznego jogów, która mówi o stronie fizycznej człowieka. Przedmiotem jej jest troska o ciało fizyczne, jego stan, zdrowie i siłę, a także o to wszystko, co sprzyja podtrzymaniu w człowieku natural­nego i normalnego stanu zdrowia. Hatha-joga uczy normal­nego trybu życia i głosi dewizę, która już wielekroć rozlegała się na zachodzie: „Z powrotem ku przyrodzie”. — Ale sam jogi nie potrzebuje wracać do przyrody: on nigdy od niej nic odchodził, zawsze trzymając się ściśle jej wskazań, nie pozwo­lił się opętać oślepiającej szalonej pogoni za pozorami zewnętrznemi, które zmusiły ludzkość współczesną do zapomnienia o samem istnieniu przyrody. Moda i próżność pozostały obce świadomości jogina, spogląda on na nie z uśmiechem, jak pa­trzy się zwykle na igraszki dziecinne, i pozostaje w objęciach matki przyrody, szukając pieszczoty na jej łonie, które zawsze mu dostarczało ciepła i obrony.

Hatha-joga — to przede wszystkiem przyroda, po wtóre przyroda i ostatecznie przyroda. Człowiek, napotykając mnóstwo różnych metod, prawideł i teoryj, musi zbliżać się do nich z zapytaniem: „która z nich jest najnaturalniejsza?” i wybrać tę, która najbardziej się zgadza z przyrodą.

Hatha Joga. Jogi Rama Czaraka – cały tekst